skip to Main Content
सम्पर्क: +977-23-563188 / 562847 (प्रधान कार्यालय) Check Mail Career Reports Download Contact us

युवा स्वरोजगार कर्जा (Youth Loan)

कर्जाको उद्देश्य

  • युवालाई स्वरोजगार बनाउन ।

कर्जाको अधिकतम लगानी सीमा

  • प्रथम पटक बढीमा ५० हजार

ब्याज दर

  • १३ प्रतिशत
[/su_list]

 

Back To Top