skip to Main Content
सम्पर्क: +977-23-563188 / 562847 (प्रधान कार्यालय) Check Mail Career Reports Download Contact us

सवारी साधन खरिद कर्जा (Vehicle Loan)

कर्जाको उद्देश्य

  • सवारी साधन खरिद गर्न

कर्जाको अधिकतम लगानी सीमा

  • रु. १ करोडसम्म

ब्याज दर

  • ११ प्रतिशत
Back To Top