skip to Main Content
सम्पर्क: +977-23-563188 / 562847 (प्रधान कार्यालय) Check Mail Career Reports Download Contact us

व्यक्तिगत कर्जा (Personal Loan)

कर्जाको उद्देश्य

  • आयस्रोत पेश गरि घरायसी तथा व्यक्तिगत प्रयोजन गर्न ।

कर्जाको अधिकतम लगानी सीमा

  • रु. १० लाखसम्म

ब्याज दर

  • १३ प्रतिशत
Back To Top