skip to Main Content
सम्पर्क: +977-23-563188 / 562847 (प्रधान कार्यालय) Check Mail Career Reports Download Contact us

कर्मचारी सहुलियत कर्जा (Employee Loan)

 • संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र बजार प्रतिनिधिहरुलाई यस प्रकारको कर्जा सुविधा प्रदान गर्न सकिने छ ।
 • बजार प्रतिनिधिको हकमा मोटरसाइकल खरिदबाहेक अन्य प्रकारको सहुलियत कर्जा प्राप्त गर्न संस्थामा लगातार ५ वर्षको सेवा अवधि पूरा गरेको हुनुपर्नेछ ।
 • मोटरसाइकल कर्जाबाहेकको कर्मचारी सहुलियत कर्जा प्राप्त गर्न संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले कम्तीमा १ वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेका हुनु पर्ने छ ।
 • निम्न प्रयोजनका लागि कर्मचारी सहुलियत कर्जा सुविधा प्रदान गर्न सकिने छ –
 • मोटरसाइकल खरिद प्रयोजन
  • कर्जा लगानी सीमा
   • बढीमा २ लाख ५० हजार
  • ब्याज दर
   • ८ %
 • घर जग्गा कर्जा  (Real State Loan)
  • कर्जा लगानी सीमा
   • बढीमा २५ लाख
  • ब्याज दर
   • ९ %
 • व्यक्तिगत प्रयोजन (Personal Proposal Loan)
  • कर्जा लगानी सीमा
   • बढीमा ५ लाख
  • ब्याज दर
   • ९ %
Back To Top