skip to Main Content
सम्पर्क: +977-23-563188 / 562847 (प्रधान कार्यालय) Check Mail Career Reports Download Contact us

सामूहिक जमानत कर्जा (Group Guarantee Loan)

कर्जाको अधिकतम लगानी सीमा

  • प्रथम पटक बढीमा १ लाख

ब्याज दर

  • १३ प्रतिशत
Back To Top