skip to Main Content
सम्पर्क: +977-23-563188 / 562847 (प्रधान कार्यालय) Check Mail Career Reports Download Contact us

व्यावसायिक कर्जा (Business Loan)

कर्जाको उद्देश्य

  • व्यापार तथा व्यवसाय वृद्धि गर्न ।

कर्जाको अधिकतम लगानी सीमा

  • प्रति सदस्य – रु. २ करोड
  • प्रति परिवार – रु. ३ करोड

ब्याज दर

  • १० लाखदेखि ३० लाखभन्दा कम – १२%
  • ३० लाखदेखि ५० लाखभन्दा कम – ११.५०%
  • ५० लाख वा सो भन्दा माथि – ११%

छुट सुविधा र शर्त

  • नभएको
Back To Top