skip to Main Content

Notices

परीक्षा कार्यव्रmम सम्बन्धी सूचना

१.परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

सदस्य सहजकर्ता कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

नवीकरण तथा सूचीकरणका लागि आवेदन आह्वान

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

सदस्य सहजकर्ता कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

कोटेसन आह्वान सम्बन्धीे सूचना

२.सदस्य सहजकर्ता कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

१.सदस्य सहजकर्ता कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

लिखित परीक्षा तथा मौखिक अन्तर्वार्ता कार्यव्र्रmम सम्बन्धी सूचना

Back To Top